nobody@thc:~$ ls
total 20
drwxr-xr-x  4 nobody nobody 4096 Apr 14 14:58 .
drwxr-xr-x 11 nobody nobody 4096 Apr 14 13:57 ..
lrwxrwxrwx  1 nobody nobody   18 Apr 14 14:58 cloud -> /var/www/owncloud/
drwxr-xr-x  2 nobody nobody 4096 Apr 14 14:25 css
-rw-r--r--  1 nobody nobody  923 Apr 14 14:57 index.html
drwxr-xr-x  2 nobody nobody 4096 Apr 14 14:20 js